සෙරමික් ෆයිබර් මොඩියුලය

  • සෙරමික් ෆයිබර් මොඩියුලය

    සෙරමික් ෆයිබර් මොඩියුලය

    පරාවර්තක සෙරමික් ෆයිබර් මොඩියුලය යනු උදුන ඉදිකිරීම සරල කිරීම සහ වේගවත් කිරීම සහ ලයිනිං අඛණ්ඩතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නව පරාවර්තක ලයිනිං නිෂ්පාදනයකි.පිරිසිදු සුදු, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ නිෂ්පාදිතය කාර්මික උදුන වානේ පත්‍රයේ නැංගුරම් බෝල්ට් මත සෘජුවම සවි කළ හැකි අතර හොඳ ගිනි ආරක්ෂණ සහ තාප පරිවරණයකින් යුක්ත වන අතර එමඟින් උදුන වර්තන පරිවාරක අඛණ්ඩතාව වැඩි කරන අතර උදුන ලයිනිං තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කරයි.එහි වර්ගීකරණ උෂ්ණත්වය (1050°C සිට 1600°C දක්වා).